Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do

Chia sẻ bài viết này

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố [*]:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Xem danh sách những người ký tên ở sau đây.

* * *

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

[*] Nhóm khởi xướng "Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu cũ:

"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:"

thành như sau:

"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:"

theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:

"... Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này..."Bản tiếng Anh của Phiên Ngung (Dân Luận):

STATEMENT OF LIBERAL CITIZENS

We are, those who initiated this petition, call on all citizens to collectively make this solemn announcement:

1. We, not only do want to repeal article 4 of the current constitution but also want a Constitutional Conference established to draft a new constitution that reflects the will of all Vietnamese, not just the will of the Vietnamese Communist Party as reflected in the current constitution.

2. We support political pluralism and multi-party participation. We support the just and legal competition for liberty, democracy, peace and progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify their manipulation and imposing their totalitarian regime on the country.

3. We, not only do support a political system which provides the separation of powers but also want a governance system where local authority is given more autonomy to build up strong local governments, the abolition of national conglomerates and national organisations which drain the national resource, embezzle people’s assets and destroy the trust, determination and solidarity of our people.

4. We support the depoliticization of the army. Army is to protect our people and defend our country, our border and territory, not solely to protect any single political party.

5. We affirm that we have the right to make the above mentioned announcement and every Vietnamese has the same right to make such announcement. We affirm that we are exercising our basic human rights which are freedom of speech, freedom of thought. These rights are inherited to every human being upon their births and they are recognised and respected by Vietnamese people. These rights aren't given by the Vietnamese communist party therefore the communist party doesn't have the right to deny or to make any judgement of their meanings. Therefore we consider any judgment aiming at us as a violation of our rights. We condemn those who are against this right as reactionaries, and it is in contrary to the interest of our people and against the natural progress of human race.

List of signaturesBản Tiếng Pháp của Visiteur (Dân Luận):

DÉCLARATION DE CITOYENS LIBRES

Nous, ceux qui ont initié cette pétition, appelons tous les citoyens à faire collectivement et solennellement cette déclaration:

1. Nous voulons non seulement supprimer l’actuel article 4 de la Constitution, mais aussi nous voulons organiser une conférence constitutionnelle afin d’établir une nouvelle Constitution qui reflète réellement la volonté de tous les Vietnamiens, et pas uniquement la volonté du Parti communiste vietnamien comme en témoigne la Constitution actuelle.

2. Nous soutenons une société pluraliste, le multipartisme. Nous soutenons la concurrence juste, loyale et légale pour la liberté, la démocratie, la paix, le progrès du peuple vietnamien. Quelles que soient les raisons, aucun parti ne peut en utiliser pour justifier leur manipulation et imposer leur régime totalitaire sur le pays.

3. Nous soutenons non seulement un système politique qui prévoit la séparation des pouvoirs, mais nous voulons également un système de gouvernance décentralisé où les autorités locales ont une plus grande autonomie pour renforcer des administrations publiques locales, supprimer les conglomérats nationaux et les organisations nationales qui gaspillent le budget national, détournent des fonds publics, sapent la confiance, la détermination et l'esprit d'unité nationale.

4. Nous soutenons la dépolitisation des forces armées. L'armée est pour protéger notre peuple, notre patrie, notre frontière, notre territoire, et non pas pour protéger un quelconque parti politique.

5. Nous affirmons avoir le droit de déclarer l’annonce mentionnée ci-dessus et tous les Vietnamiens ont le même droit de faire une telle annonce. Nous affirmons que nous exerçons nos droits de l’homme fondamentaux qui sont la liberté d'expression, la liberté de pensée. Ces droits sont accordés à tout être humain dès leur naissance et ils sont reconnus et respectés par le peuple vietnamien. Ces droits ne sont pas donnés par le Parti communiste vietnamien par conséquent le parti communiste n'a pas le droit de nous les priver ou de porter un jugement sur leurs significations. C'est pourquoi nous considérons un jugement quelconque nous visant est une insulte (violation de nos droits). Nous condamnons tous ceux qui sont contre ces droits comme des réactionnaires qui sont contraires aux intérêts du peuple et allant à l'encontre de la tendance du progrès de l'humanité.

Liste des signaturesBản Tiếng Đức của VN2006A (Dân Luận):

Wir, die diese Petition initialisiert haben, um dem journalist Nguyen Dac Kien Beistand und Unterstützung zu leisten, möchten alle vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, mit uns gemeinsam und feierlich folgende Erklärung abzugeben:

1. Wir wollen nicht nur den Artikel 4 aus der derzeitigen Verfassung entfernen, sondern auch eine konstitutionelle Konferenz einberufen, um eine neue Verfassung zu entwerfen, die die Willen aller vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger respektieren und nicht nur die Willen der Kommunistischen Partei Vietnam (KPV).

2. Wir wollen den politischen Pluralismus. Wir wollen ein Mehrparteiensystem, in dem alle politischen Parteien legal, rechtlich gesichert miteinander um die Gunst der vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger konkurrieren, für Freiheit, Frieden, Demokratie und Fortschritt. Keine Partei hat das Recht oder sonstigen Grund, dem vietnamesischen Volk eine totalitäre Herrschaft aufzuzwingen oder zu rechtfertigen.

3. Wir wollen nicht nur eine Gewaltenteilung auf der staatlichen Ebene, sondern auch auf der vertikalen Ebene, indem der kommunalen Verwaltung mehr Autonomie eingeräumt wird. Wir wollen gesunde und effektive kommunale Verwaltung. Wir wollen staatliche Konzerne und Organisationen abschaffen, die korrupt sind, nationale Ressourcen verschwenden und unwirtschaftlich arbeiten, und damit das Vertrauen, die Entschlossenheit, die Solidarität unserer Bürgerinnen und Bürger zerstören.

4. Wir wollen die Entpolitisierung der Armee. Die Armee hat die Aufgabe, unser Volk zu schützen, unser Land, unsere Grenze, unsere Gebiete, unsere territoriale Integrität zu verteidigen und nicht einer politischen Partei zu dienen.

5. Wir bekräftigen, dass wir und jeder vietnamesische Bürger das Recht auf solche Forderungen haben. Wir bekräftigen, dass wir das Recht haben, die grundlegenden Menschenrechte wie Redenfreiheit, Gedankenfreiheit auszuüben. Diese Rechte wird jedem menschlichen Wesen nach seiner Geburt von der Natur verliehen und vom vietnamesischen Volk anerkannt und respektiert. Nicht die KPV hat uns diese Rechte gegeben, deshalb hat sie auch nicht das Recht, uns solche Rechte zu verweigern oder gar zu verurteilen. Wir betrachten solche Verweigerung als Verletzung unserer Grundrechte, und verurteilen diejenigen, die gegen solche Rechte sind, als Reaktionäre gegen Interessen unseres Volkes und den gesellschaftlichen Fortschritt.Bản Trung Văn của Vivian HNP (Dân Luận)

自由主義公民表

我們,發起請願書人,呼籲所有公民共同使這個莊嚴宣布:

1。我們不僅不希望廢除現行憲法第4條也希望成立一個制憲會議,起草新憲法,反映了在現行憲法所體現的意志,越南,不只是意志的越南共產黨。

2。我們支持政治多元化和多方參與。我們支持越南人民的自由,民主,和平與進步的公正,合法的競爭。沒有一個政黨可以用任何理由來證明他們的操作和對他們的極權主義政權的國家。

3。我們不僅不支持提供了三權分立的政治制度,但也希望有一個地方當局被賦予了更多的自主權,建立強有力的地方政府治理制度,取消消耗國家資源的國家集團和國家組織,私分人的資產和破壞我國人民的信任,決心和團結。

4。我們支持軍隊非政治化。軍隊是保護我們的人民,保衛我們的國家,我們的邊界和領土完整,不只是為了保護任何單一政黨。

5。我們確信,我們有權利使上述公告及每越南具有同樣的權利,使該公告。我們重申,我們行使我們的基本人權,言論自由,思想自由。這些權利是每個人在出生後繼承和越南人民的認可和尊重。這些權利不是由越南共產黨,因此,共產黨沒有權利拒絕或作出任何判斷它們的含義。因此,我們認為在我們的判斷,旨在為侵犯我們的權利。我們譴責那些反對反動派此權利,這是在我們的人民的利益,相反,人類對自然的進展。

簽名列表中Xin xem danh sách ký tên phía dưới đây, mục "Tin liên quan"

Admin gửi hôm Thứ Năm, 28/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Việt Nam nên làm gì trước khủng hoảng? (phần 2)

Mười tiêu chí để truyền đạt thông tin y tế tốt hơn

Tư Bản và Xã Hội: Hai mặt của một vấn đề

Việt Nam nên làm gì trước khủng hoảng? (phần 1)

Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”


VN2006A gửi lúc 02:24, 03/03/2013 - mã số 80634

Gửi BBT DL,

Bây giờ mới có thời gian đọc lại bản dịch, phát hiện 1 vài lỗi chính tả. Ví dụ konstitutionell thì lại viết là institutionell... Đã sửa trực tiếp trong bài gốc. Nếu tiện tay thì BBT có thể lấy bài gốc thay lại, nếu mất công thì thôi cũng được!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 22:39, 02/03/2013 - mã số 80619

CA hành hung anh Lê Hoàng Tân sau khi dự sinh nhật Blogger Hoàng Vi
Written By Chinh Luan on 02 tháng ba 2013 | 04:39
CTV - Anh Lê Hoàng Tân, người vừa ký tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do đã bị công an hành hung, cướp và phá hoại tài sản một cách hết sức thô bạo.

Lúc 16 giờ 30 chiều nay, 2/3/2013, sau khi tham dự tiệc mừng sinh nhật của blogger Hoàng Vi tại số 558 Bình Quới (P28, Q. Bình Thạnh), anh Lê Hoàng Tân khi ra về thì bất ngờ bị hai tên an ninh chìm lao vào hành hung và đập nát máy ảnh.

Theo ghi nhận, anh Lê Hoàng Tân đã bị hành hung hết sức dã man, hai tên công an chìm sau đó đòn cướp thẻ nhớ máy ảnh cùng chiếc ví của anh, trong đó có tiền bạc cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Chiếc máy ảnh mà anh Tân dùng để chụp ảnh lưu niệm cũng bị bọn chúng đập nát.

Nhận được tin báo, mọi người lập tức kéo đến hỗ trợ cho anh Tân. Lúc này, hai tên côn đồ đã được nhận mặt là hai viên an ninh chìm, trước đó được cử theo dõi những người đến dự sinh nhật lần thứ 26 của Blogger Hoàng Vi.

Ngay sau đó, một chiếc xe công an cũng lập tức kéo đến để giải vây cho đồng bọn. Hai tên công an chìm thấy có chi viện nên ngày càng tỏ ra hung hăng, lớn tiếng đe dọa hành hung nhóm bạn của cô Hoàng Vi.

Lúc này, trước sự có mặt của một viên công an sắc phục tên Võ Minh Phương, anh Lê Hoàng Tân cùng mọi người đã tố cáo hành vi đánh người và cướp tài sản của hai tên côn đồ đang có mặt ngay đó. Tuy nhiên, viên công an sắc phục đã tìm cách ngăn cản và để cho hai tên công an chìm chuồn mất.

Lúc 18 giờ chiều cùng ngày, anh Lê Hoàng Tân cùng tất cả mọi người đã cùng nhau kéo đến trụ sở CA phường 28, quận Bình Thạnh để tố cáo và đồng thời yêu cầu làm rõ vụ việc.

Anh Lê Hoàng Tân là kỹ sư điện, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh Tân là người thường tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đồng thời cũng là người vừa ký tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do.

CTV

Một số hình ảnh vụ việc do Blogger Huỳnh Công Thuận ghi lại:

http://www.chinhluanvn.com/2013/03/ca-hanh-hung-anh-le-hoang-tan-sau-khi.html

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 17:02, 02/03/2013 - mã số 80596

1420. Nguyễn Trung Hiếu - Lượm ve chai, Mỹ Tho, Tiền Giang

Một người sống bằng gánh ve chai đã lên tiếng thì chế độ này thở những hơi cuối cùng là vừa rồi!!!

Ý tôi không phải xem thường gì đâu nhé, mà muốn nói là người nghèo lam lũ cuộc sống mà vẫn quan tâm đến thời cuộc như thế này quả là đáng quý biết bao nhiêu!

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 16:57, 02/03/2013 - mã số 80595

Anh Cẩn , một lần nữa lại khẳng định như sau :

Thưa các bạn. Không ai có thể bỏ qua mà không đếm xỉa đến ý chí của các bạn nếu các bạn biết tập hợp thành một bó đũa vững chắc .

Chúc mừng tinh thần đoàn kết của các bạn .

Admin gửi lúc 16:17, 02/03/2013 - mã số 80594

Đã có 1800 người ký tên ủng hộ, vui quá!

le tuong tu (khách viếng thăm) gửi lúc 15:58, 02/03/2013 - mã số 80592

Đề nghị sửa lại câu kéo một chút cho chuẩn khi dùng cặp từ : "Không những...mà còn..." như sau:
1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 14:26, 02/03/2013 - mã số 80574

1401. Linh mục Paul Lê Xuân Lộc, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

1402. Linh mục Phan-xi-cô Đinh Ngọc Ký, California, USA
1403. Tạ Trí Hải, Nghệ sĩ đường phố, Hà Nội
1404. Nhà báo Lưu Trọng Văn, Sài Gòn
1405. Nguyễn Văn Lịch - Kỹ sư, ngõ 33, phố Chù Láng, Đống Đa, Hà Nội
1406. Lê Hùng - Hưu trí, ngõ 33, phố Chù Láng, Đống Đa, Hà Nội
1407. Trần Thị Vân Lương - Nội trợ, Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1408. Phạm Thùy Linh - Sinh viên, Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1409. Phạm Thùy Chi - Sinh viên, Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1410. Phạm Văn Nhiên - Công nhân, Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1411. Trần Tuấn Đức, 98/8 Tân Kế, Phường 3, Bến Tre
1412. Trần Văn Sơn - Kỹ sư xây dựng, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
1413. Nguyễn Hoàng Lâm - Gđ Cty Tư vấn, Đường số 10, P. 8, Gò Vấp, Sài Gòn
1414. Nguyễn Phương Chi - Về hưu, Quận Tây Hồ, Hà Nội
1415. Trịnh Quốc Việt, Hà Nội
1416. Trần Phú Bảo, Q.10, Sài Gòn
1417. Lê Văn Liên - Công dân ở Bình Phước
1418. Lê Thị Thanh Dân, Gò Vấp, Sài Gòn
1419. Facebooker Lộc Tài, Gia Lâm, Hà Nội
1420. Nguyễn Trung Hiếu - Lượm ve chai, Mỹ Tho, Tiền Giang
1421. Bùi Văn Chương, Đồng Nai
1422. Nguyễn Đăng Hoàng Lân - Kiến trúc sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1423. Trần Thu Hằng - Giáo viên, Triệu Sơn, Thanh Hoá
1424. Lê Văn Hiệp, Kỹ sư cơ khí, Hà Tĩnh
1425. Bích Liên, Thi sĩ, Vũng Tàu
1426. Nguyễn Khánh Do, 8627 Ferris Dr, Houston, TX 77096, USA
1427. Hoàng Giao, Alberta, Canada
1428. Hai Tran - Worker, San Fernando Valley, CA, USA
1429. Lê Hiệp - Bác sĩ Loma Linda, California, USA
1430. Nguyễn Đỗ Hoàng, Atlanta, Georgia, USA
1431. Danh Thai, Ohio, USA
1432. Mai Liêm, Mississauga, Ontario, Canada
1433. Huy Cil, North Carolina, USANguyễn Văn Mỹ, Calgary, Alberta, Canada
1434. Nguyễn Danh Tường, San Jose, California, USA
1435. Nguyễn Tố Trân, nguyên Giáo sư Trung học Duy Tân và Thủ khoa Nghĩa, Oceanside CA, USA
1436. Trần Hà Tuấn - Nghiên cứu sinh, Hawaii, USA
1437. David Võ - Bác sỹ, Fountain Valley, California, USA
1438. Nguyễn Anh Tuấn, Boston, Massachusetts, USA
1439. Le Hung, Austin, TX, USA
1440. Nguyễn P. Thuyên - Thạc sỹ kỹ sư, Florida, USA
1441. Nguyễn Dân - nhân viên Boeing, Seattle, WA, USA
1442. Kỳ Văn Đinh, 301 Hunter, West Palm Beach, Florida, USA
1443. Quốc Việt - Thành viên 8406, San Jose, CA USA
1444. Phạm Oánh - Kỹ sư, Dallas, Texas, USA
1445. Nguyễn Hạnh, Houston, TX, USA
1446. Chris Lê - Software Engineer, 470 Brownridge, Thornhill, Ontario, Canada
1447. Trần Duy Chính, Software Developer, Toronto, Ontario, Canada
1448. Phan Hạnh, Software Developer, Toronto, Ontario, Canada
1449. Nguyễn Toại, Carlsbad, California, USA
1450. Nguyễn Ngọc Bình, San Jose, California, USA
1451. Thanh Nam Minh, Auburn, WA, USA
1452. Hal Nguyễn, Phoenix, AZ, USA
1453. Ha Thoai, Florida, USA
1454. Hoa Ho, Dallas, TX, USA
1455. Nguyễn Nghiệp - Hưu trí, San Jose CA 95138, USA
1456. Nguyễn Thị Thu Hà - Y tá, Milpitas, California, USA
1457. Nguyễn Thế Sang - Computer Engineer, Orange County, California, USA
1458. Nguyễn Thanh Ngọc, Hamburg, CHLB Đức
1459. Lâm Thị Phụng, Hamburg, CHLB Đức
1460. Nguyễn Hữu Cương - CNC programer, Milwaukee, WI, USA
1461. Le Tuy, Heckenberg, N.S.W 2168, Australia
1462. Nguyễn Túc, Oklahoma city, OK, USA
1463. Nguyễn Phú, Austin, Texas, USAUSA
1464. Đặng Đình Thành - Architect, Atlanta, GA, USA
1465. Duy Truong - Viết báo (honnuoc), Atlanta, Georgia, USA
1466. Phan Thanh Tâm - Nhà báo tư do, Minnesota, USA
1467. Nguyễn Việt Nhân, San Jose, California, USA
1468. Cường Lê, Boston, MA, USA
1469. Lê Tựu, San Diego, California, USA
1470. Khanh Nguyen - Công nhân, Washington, USA
1471. Van Vo - Hưu trí, Washington, USA
1472. Michael Giang Nguyễn - Electronic engineer, Sacramento, California, USA
1473. Bill Phan, 1511 piedmond rd. Meriatta, GA 30022, USA
1474. Jack Phạm - Kỹ sư tin học, Garden Grove, CA, USA
1475. Quách Đình Vũ, Houston, Texas, USA
1476. Đặng Thị Thu Trang, Houston, Texas, USA
1477. Huỳnh Huy Hoàng, 42 Everton, Singapore
1478. Trần Việt Bảo, Copenhagen, Đan Mạch
1479. Nguyễn Thi Ngọc Anh, 18 Crawford Road, Kilbirnie, Wellington, New Zealand
1480. Phạm Nam Thắng - Doanh nhân, Wien, Austria
1481. Bùi Quang Thái, 17 Field close, London E4 9DJ, U.K
1482. Nguyễn Huỳnh Long, Eindhoven, Hòa Lan
1483. Nguyễn Phạm Bích Huyền, Paris, France
1484. Nguyễn Viết Hà, tp Hà Tĩnh
1485. Phạm Văn Nhân - Blogger, Bình Dương
1486. Nguyễn Văn Dương - Dân kinh doanh, Hà Giang
1487. Hoàng Thị Thiên Nga, Sài Gòn
1488. Lê Thanh Hiệp, Sài Gòn
1489. Nguyễn Đào Phương Linh, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
1490. Trương Long Điền - Công chức hưu trí, Long Xuyên, An Giang
1491. Nguyễn Trần Quyên Quyên, Sài Gòn
1492. Tống Hoàng Nhân, - Công nhân nhà máy, Vỹ Dạ, Huế
1493. Nguyễn Nguyên Khải, Hải Phòng
1494. Lê Ngọc Anh - Kỹ sư cơ khí, Hà Nội
1495. Nguyễn Văn Thịnh, Biên Hòa, Đồng Nai
1496. Nguyễn Thị Xuân Chi, Phú Nhuận, Sài Gòn
1497. Lê Tiến Việt, Phường 15, Quận Tân Bình, Sài Gòn
1498. 1410. Hoàng Đình Thành - Kiến trúc sư, Hà Nội
1499. Nguyễn Trang Chinh - Kỹ sư cơ khí, Trảng Bom, Đồng Nai
1500. Chu Giang Sơn - Kỹ sư, Hà Nội

1501 - Nguyễn Đông Yên - Gs. Ts. Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
1502 - Nguyễn Xuân Trường - 1974, Hà Nội
1503 - Hàn Quang Vinh - KS Tin học, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
1504 - Nguyễn Văn Lân, Tân Bình, Sài Gòn
1505 - Trần Như Lực - Kinh Doanh, Nha Trang
1506 - Trần Ngọc Thọ - Facebook: Lão Ngoan Đồng, XVNT, Bình Thạnh, Sài Gòn
1507 - Trịnh Hồng Kỳ, cựu quân nhân, Sài Gòn
1508 - Nguyễn Tuấn Anh - Sinh viên khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư Phạm, Sài Gòn
1509 - Lê Văn Hùng, Sài Gòn
1510 - Lê Hồng Nghi - Kỹ sư, Bình Dương
1511 - Lê Văn Liên, Bình Phước
1512 - Nguyễn Mạnh Đức, Hải Phòng
1513 - Nguyễn Tiến Quân, Đồng Nai
1514 - Dương Duy Tiến, Sài Gòn
1515 - Hoàng Thị Ngọc, Hà Nội
1516 - Nguyễn Minh Huy - Kiến trúc sư, Đà Nẵng
1517 - Nguyễn Xuân Mạnh - Kỹ sư, Sài Gòn
1518 - Nguyễn Thanh Nhân - Luật sư, chuyên viên Ngân hàng, Sài Gòn
1519 - Trần C. Quân - Bác sĩ, Blogger Dân Oan (nhóm Biệt Kích), Sài Gòn
1520 - Lê C.T.Vy - Blogger Se Al, vừa tốt nghiệp lớp 12, Sài Gòn
1521 - Nguyễn Quốc Trung - Sinh viên, Cần Thơ
1522 - Nguyễn Ngọc Lịch- ĐV ĐCSVN- Cựu chiến binh QĐNDVN;
1523 - Nguyễn Học Lạc - Thạc sĩ QTKD, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Sài Gòn
1524 - Nguyễn Minh Khang - MBA Tài chính ngân hàng, Bình Tân, Sài Gòn
1525 - Nguyễn Quế Hân - Kiểm toán viên quốc tế, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Sài Gòn
1526 - Lê Xuân Dũng - Công nhân, 2589 Fairway, San Jose, CA, USA
1527 - Nguyễn Đức Quốc, Dallas, Texas, USA
1528 - Trần Thái - Photographer, 617 Murphy, Santa Ana, California, USA
1529 - Phan Châu, San Jose, California, USA
1530 - Nguyễn Quang Anh - Sinh viên, Cascadia Community College, Washington, USA
1531 - Nguyen Van Dang - Thương gia, 450 Azalea Rd Mobile Al 36695
1532 - Đặng Đình Vân - Về hưu, Reseda, California, USA
1533 - Long Ly, Seattle Washington State, USA
1534 - Ngô Thái Văn, Kansas City, Missouri, USA
1535 - Nguyen Bang - Dưọc sỹ, Houston, Texas, USA
1536 - David Nguyễn, Garden Grove, USA
1537 - Trần Văn Quí, East Brunswick, New Jersey, USA
1538 - My My Mguyen - Facebooker, Saint Paul, Minnesota, USA
1539 - Lâm Phạm, Arlington, TX, USA
1540 - Nguyễn Bá Nghĩa - US Navy veteran, thợ máy, Bloomington, MN, USA
1541 - Nguyen Van Thanh, Toronto, Canada
1542 - Lê Quang Hiển, Houston, Texas, USA
1543 - Thanh Võ - Cựu tù nhân chính trị, Washington, USA
1544 - Lê T. Ngọc Hân, Houston, Texas, USA
1545 - Steffany Nguyễn - Accounting manager, MBA, Honolulu, Hawaii, USA
1546 - Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Florida, USA
1547 - Lê Minh Tuấn - Engineer, Irvine, California, USA
1548 - Lê Thắng - Doanh nhân, Facebook: Viet Canada, Toronto, Canada
1549 - Nguyễn An, Montréal, Canada
1550 - Nguyễn Tiến Trung, San Jose CA 95148, USA
1551 - Nguyễn Xuân Thông, San Jose CA, USA
1552 - Lê Sang, San Jose, CA 95138, USA
1553 - Phạm Hữu Phước - Worker, Illinois, USA
1554 - Tâm Nguyễn, Milpitas, California, USA
1555 - Trần Nhi, Ventura, California, USA,
1556 - Nguyễn văn Sơn, Grand Prairie, Texas, USA
1557 - Nguyễn Cửu Thịnh, Lake Forest, California, USA
1558 - Mai Thiện Tâm, Hamburg, Germany
1559 - Nguyễn Hữu Phong, Dillingen, Germany
1560 - Mai Hứa, Hamburg, Đức Quốc
1561 - Luật Sư Nguyễn Tâm, San Jose, California, USA
1562 - Nguyễn Văn Minh - Sinh viên, 7802 19th st, Westminster, CA, USA
1563 - Nhựt Nguyễn, North Carolina, USA
1564 - Nguyễn Phi Hoàng, New Jersey, USA
1565 - Hoàng Xuân Hinh, 15 Larch street, # 305, Toronto, Ont. Canada
1566 - Pham Hoang Thien An, San Francisco, California, USA
1567 - Hoang Doan - Công nhân, Minnesota, USA
1568 - Lê Ngọc - Công nhân, Perth, W Australia
1569 - Christine Trần, Garden Grove, CA, USA
1570 - Tran Kim Thap - Giáo chức, Perth, Australia
1571 - Lương Thuận, Sacramento, California, USA
1572 - Nguyễn Hồng Liên, Sacramento, California, USA
1573 - Nguyễn Thanh Tòng, Sacramento, California, USA
1574 - Nguyễn Hoàng Quý, Sacramento, California, USA
1575 - Nguyễn Trọng Đạt, Sacramento, California, USA
1576 - Tien Nguyen, Toronto, Canada
1577 - David Luong - Engineer, Newark, California, USA
1578 - William Luong - BS, Newark, California, USA
1579 - Võ Lam Xuân - Nghiên cứu sinh TS, Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc
1580 - Vũ Hoàng, Ashikaga, Tochigi, Japan
1581 - Trần Long, Adachi Ku Tokyo, Japan
1582 - Nguyên Thị Nhâm - Giáo viên, Hà Nội
1583 - Nguyễn Thị Phương Hoa, Gò Vấp, Sài Gòn
1584 - Nguyễn Đăng Khoa - Nhân viên hành chánh nhân sự, Long Thành, Đồng Nai
1585 - Nguyễn Kim Cuong, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1586 - Nguyễn Quốc Thiện - SV năm hai ĐHBK Đà Nẵng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
1587 - Trần Anh Đức - Kỹ sư ô tô, Hà Nội
1588 - Phan Văn Cương - Kỹ sư đã nghỉ hưu, Đak Lak
1589 - Phạm Đức Tuấn - Blogger Bút Chì Màu, Sài Gòn
1590 - Lê Tất Hải, Phạm Văn Hai, P5, Quận Tân Bình, Sài Gòn
1591 - Dương Ngọc Minh, Thốt Nốt, Cần Thơ
1592 - Ung Ngọc Tâm - Kế toán, Trần Văn Dư, P.13, Tân Bình, Sài Gòn
1593 - Phan Quang Khiêm , Nguyễn Trải , Cần Thơ
1594 - Le Thi Tu - Giáo viên, Hà Nội
1595 - Trần Quốc Hùng, Hải Phòng
1596 - Đặng Thị Ngọc Hân - Học sinh, Sài GònGòn
1597 - Hoàng Lệ, Sinh Viên, Vinh
1598 - Đoàn Ứng Viên, Nha Trang
1599 -Lê Ngọc Tường - Sinh viên Đại học Đại Nam, Như Thanh, Thanh Hóa
1600 - Cao Hữu Thanh Sinh viên, Facebook: huuthanh12h, Đài Loan

http://menam0.blogspot.com/

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 13:50, 02/03/2013 - mã số 80567
slinkee viết:
Có cần đưa lên petitiononline.com hoặc Change.org để lấy sự ủng hộ của quốc tế ?
Admin viết:
Có bác nào dịch giúp sang tiếng Trung được nữa thì tốt quá, để giới thiệu cho các bạn Trung Quốc về phong trào dân chủ ở VN, và để các bạn ấy biết trí thức và thanh niên Việt Nam không khoanh tay ngồi yên...

Hai ý kiến của bác slinkee và bác Admin đều hay

Hồ Gươm gửi lúc 11:05, 02/03/2013 - mã số 80548

Danh sách những người ký tên (tiếp theo):

1201 - Nhật Tiến - Nhà văn, California, USA

1202 - Bắc Phong - Nhà thơ, Mississauga, Ontario, Canada

1203 - Nguyễn Hồng Quang - Thạc sỹ KHKT, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

1204 - Mai Văn Long - Kỹ sư hệ thống, Facebook Long uct, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

1205 - Phi Dũng, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn

1206 - Vũ Duy Thắng, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội

1207 - Thái Quang Vinh, Vinh, Nghệ An

1208 - Phạm Trung Dũng, Kỹ sư CNTT, làm việc tự do, Yên Viên - Gia Lâm, Hà Nội

1209 - Lưu Trọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1210 - Phạm Huy Việt - Đại tá hưu, Nghệ An

1211 - Trần Tú Phương - Lập trình viên, Facebooker Kokichi Chan, Sài Gòn

1212 - Lê Hùng - Cán bộ hưu trí, Hà Nội

1213 - Nguyễn Thế Hùng, Đà Nẵng

1214 - Phạm Quốc Bảo, Bình Phước

1215 - Phạm Quang Hoa - Bác sĩ, Đà Lạt, Lâm Đồng

1216 - Trần Mạnh Cường - Kinh doanh, Ngõ 396 Phố Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1217 - Công Hoàng Danh - cựu quân nhân, Thủ Đức, Sài Gòn

1218 - Nguyễn Văn Nghiêm, Hà Nội

1219 - Nguyễn Công Đức, Sài Gòn

1220 - Vincente Nguyễn Huy - Facebook: Vincente Nguyễn, Cần Thơ

1221 - Phan Văn, Cầu Giấy, Hà Nội

1222 - Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội

1223 - Lê Văn, 84 tuổi, hưu trí, Sài Gòn

1224 - Nguyễn Nam, 80 Ballarat road, Maidstone, VIC 3012, Australia

1225 - Nguyễn Thị Thanh Huệ - Sinh Viên, Stuttgart, Đức

1226 - Phung Trương, San Jose, California, USA

1227 - Nguyễn Thụy, Westminster, CA, 92683, USA

1228 - Trần Bảo Quốc, Bruckmann Str. 5, 45327 Essen, Germany

1229 - Nguyễn Huy, 369 Racecourse Road, Kensington 3031, Victoria, Australia.

1230 - Nguyen Kim Frédéric, Paris, France

1231 - Nguyen Kim Patrick, London, UK

1232 - Nguyen Kim Đông Phương, London, UK

1233 - Nguyen Nam Anh, Paris, France

1234 - Nguyen Viet Anh, Paris, France

1235 - Nguyen Kim Nina, Paris, France

1236 - Đặng Hồng Phúc - CPA, Adelaide, South Australia SA 5013

1237 - Nguyễn Quang Phú, Santa Ana, Califonia, USAUSA

1238 - Nguyen Thi Kim Quy, Gymnasium München, Germany

1239 - Huỳnh Hưng, Arlington , Texas, USA

1240 - Nguyễn P. Thuyên - Thạc sỹ kỹ sư, Florida, USA

1241 - Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Alhambra, USA

1242 - Tăng Tuyết - Healthcare Business Analyst, Houston, TX, USAUSA

1243 - Lê Thị Bích Toronto, Canada Nguyễn T. Thái, CPA, Morgan Hill, CA, USA

1244 - Tran B Dang, Houston, Texas, USA

1245 - Billy Vo, Euless, Texas

1246 - Võ Trực - Kỹ sư Cơ Khí, San Jose, CA, USA

1247 - Trương Hoài Phương, Karolinesvej 5F, 9800 Hjørring, Danmark

1248 - Nguyen Hien Quan, Alberta, Canada

1249 - Vũ Quang Hậu - Du học sinh tại Sydney, Australia

1250 - Lê Quang Trung - Thành viên Phong Trào Hưng Ca, Ðặc phái viên SBTN tại Oregon, USA

1251 - Hải Lý (Tracy Hoang) - Web & graphic designer, Hamilton, Canada

1252 - Đỗ Tùng - Kỹ sư cố vấn, BC, Canada

1253 - Nguyễn Bá Nhượng, San Jose, CA, USA

1254 - Đỗ Như Hằng, Toronto, Canada

1255 - Huynh Ngoc Tinh, Virginia, USA.

1256 - Trương Văn Vấn, Kansas, USA

1257 - Nguyễn Thế Kiệt, Wheeling, WV, USA

1258 - Trần Quang Trung, Lelystad, Hòa Lan

1259 - NS Thục-Quyên, Munchen, Cộng Hòa Liên Bang Đức.

1260 - Hồ An Hội, Vancouver, Canada

1261 - Hoàng Long - Phóng Viên, Tournai - Belgium

1262 - Đoàn Văn Phụng - Cựu giáo chức, Garden Grove, California, USA

1263 - Hoa Pham, Los Angeles, CA, USA

1264 - Dương Triệu Vỹ, Toronto, Ontario, Canada

1265 - Trần Thị Hường - Kinh doanh, 78194 Immendingen, CHLB Đức

1266 - Trịnh Anh Hùng - Kinh doanh, 78194 Immendingen, CHLB Đức

1267 - Hoàng Đình Thuận - Kỹ Sư Điện, Mannheim, Germany

1268 - Phạm Đức Tài, Kỹ thuật viên điện, 351 Bayless lane, Duncanville, Texas, USA

1269 - Nguyễn Hoàng Tân, Vancouver, BC, Canada

1270 - Bùi Thế Hưng - Kỹ sư máy tính, Trondheim, Na Uy

1271 - Phạm Huy Lập, Montreal, Canada

1272 - Trần Thị Mỹ Hằng, Vancouver, BC, Canada

1273 - Phạm Kỳ Đăng, Berlin, CHLB Đức

1274 - Trần Văn Các - Hưu trí, Bremen, Cộng hoà Liên Bang Đức

1275 - Jeannie Kim Ngo Student Creighton University Omaha, NE USA

1276 - Josephine Kim Ngô - Student, Boise, ID USA

1277 - Anthony Kim Ngô - Doanh nhân, Boise, ID USA

1278 - Christine Võ - Doanh nhân, Boise, ID, USA

1279 - Angelina Võ, Westminster, CA, USA

1280 - Kim Nhung Võ, Westminster, CA, USA

1281 - Hoang Võ, Phoenix, AZ, USA

1282 - Natalie Võ Phoenix, AZ, USA

1283 - Bùi Thảo, Boise, ID, USA

1284 - Trần Hùng, Wildomar, CA, USA

1285 - Khanh Lương, St, Louis, USA

1286 - Sonny Nguyễn, St, Louis, USA

1287 - Nguyễn Thu, St, Louis, USA

1288 - Phung Do, St, Louis, USA

1289 - Lê Thanh, New York, USA

1290 - Bùi Đức Hoạt, Den Haag, Hoà Lan

1291 - Lưu Quốc Chiêu, Reseda, California, USA

1292 - Đoàn Nguyên Hồng, Homer Street, Kingsgrove, NSW 2208 Australia

1293 - Nguyễn Liam - Giáo viên, rue clemenceau Nantes, France

1294 - Nguyễn Vĩnh Thanh - Điện lực, Helsinki, Phần Lan

1295 - Mã Thanh Liêm, Berlin, Germany

1296 - Thái Văn Đô, Sacramento, CA, USA

1297 - Hồ Phú Đức - Ms Chemical Prozessing Engineer, Frankfurt, Germany

1298 - Nguyễn Ánh Hồng, Los Angeles, CA, USA

1299 - Nguyễn Trang - Eneslow Pedorthic Enterprises, 470 Park Avenue, New York, NY, USA

1300 - Nguyễn Hồng Quân - Kỹ sư xây dựng, 7280 Call Cristobal, CA 92126, USA

1301. Linh mục Giuse Hoàng Minh Giám, Nam Định

1302. Đỗ Xuân Thọ, TS Cơ học Úng dụng, Hà Nội

1303. Nguyễn Văn Tạc - Giáo học hưu trí, Hà Nội

1304. Võ Thanh Tân, Giảng viên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Sài Gòn

1305. Nguyễn Đức Khánh, TP Bắc Giang

1306. Trần Quốc Ái, Quận 2, Sài Gòn

1307. Bùi Đức Trí - Facebook: Joseph Trí, Sài Gòn

1308. Vũ Hồng Nam - Thợ Điện tử, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn

1309. Nguyễn Đình Cường, Đà Nẵng

1310. Nguyễn Minh Khôi - Kỹ sư công nghệ thông tin, Quận 12, Sài Gòn

1311. Tống Thắng, ĐaKao, Quận 1, Sài Gòn

1312. Hồ Vĩnh Trực - KTV vi tính, Sài Gòn

1313. Võ Tá Luân - Nhân viên Cty Tin học, Sài Gòn

1314. Đào Tăng Lực - Kiến trúc sư, Sài Gòn

1315. Lê Trần Linh - Thợ điện, Q.6, Sài Gòn

1316. Nguyễn Tuấn Anh - FB Tuan Anh Nguyen - Kỹ sư máy tàu thủy, Thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng

1317. Lê Hữu Nghị - Kỹ sư, Hà Nội

1318. Nguyễn Hồng Lực - Sinh viên, Tp.Vinh - Nghệ An

1319. Phạm Quý Tỵ - Kỹ sư, Hà Nội

1320. Vũ Thành Hiếu, Sài Gòn

1321. Nguyễn Ngọc Trân - Sinh viên, Sài Gòn

1322. Phạm Việt Hùng, Ulsan, Hàn Quốc

1323. Cao Bá Thanh - Nhân viên VP, Sài Gòn

1324. Nguyễn Chí Dũng - Kỹ sư, Hồ Biểu Chánh, Phường 12, quận Phú Nhuận, Sài Gòn

1325. Phạm Mạnh Tuân, Số 5 ngõ giữa nhà chung Tiền An, Bắc Ninh

1326. Phay Van - blogger, Biên Hoà, Đồng Nai

1327. Trịnh Hâm, Biên Hoà, Đồng Nai

1328. Phan Văn Thảo, An Giang

1329. Nguyễn Ngọc Trân - Facebooker Candice Nguyễn - Sinh viên, Sài Gòn

1330. Nguyễn Dục Tú - Về hưu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1331. Giuse Nguyễn Khắc Hữu - Sinh viên, Sungkyunkwan University 440-746 Suwon, Korea

1332. Vương Văn Nga - Du học sinh, Arlington, Texas, USA

1333. Huu Nguyen, St Albans 3021, Australia

1334. Kim Nguyen, Old Bridge, NJ 08857, USA

1335. Nguyen Trong Tai, Marlboro, NJ 7726, USA

1336. Thu Do, Marlboro, NJ 7726, USA

1337. Vũ Trọng Sơn - Blogger, Sydney, Úc

1338. Elizabethvn Pham - NYC College Student, New York, USA

1339. Võ Thị Tiên, Elk Grove, California, USA1340. Lê Thị Ánh, Sacramento, California, USA

1340. Nguyễn Ngọc Trang, San Jose California 95131, USA

1341. Lê Văn Trọng, Sacramento, California, USA

1342. Phạm Thị Tuất, Sacramento, California, USA

1343. Lê Thị Nguyên Thảo, Sacramento, California, USA

1344. Ngo Thuong, San Jose, CA, USA

1345. Nguyễn Khánh Hưng, Sacramento, California, USA

1346. Tôn Duy Anh, Fountain Valley, CA, USA

1347. Nguyễn Quốc Tuấn - Bác sỹ, AZ, USA

1348. Ngô Minh Triết - Kỹ sư, Long Beach, California, USA

1349. Tân Thục Đức - Công chức về hưu, 1454 Skyline Ridge Ln SW, Tumwater, WA 98512

1350. Trần Thanh Trúc - Nails Salon, Greensboro, North Carolina, USA

1351. Lê Nguyên, Breda, Hòa Lan

1352. Nguyễn Văn Trung, St John Pak, Sydney, Australia

1353. Trần Thị Kim Xuân - Về hưu, 6829 Windfaire Dr. Norcross, GA30093, USA

1354. Nguyễn Ngọc Kim Tuyền - Bác sĩ, 3 Guilder Cove, Durham, NC 27713, USA

1355. Huỳnh Hữu Tài - Về Hưu, 1392 Lily Cache Ln, Bolingbrook, IL 60490, USA

1356. Trần Phước Đạt, Cargill Inc, Minnesota, USA

1357. Phạm Duy Giùm - Hưu trí, Boston, MA, USA

1358. Nguyễn Châu Sa, San Diego, CA, USA

1359. Thuy Doan, Fountain Valley, CA, 92708, USA

1360. Trần Phong, Sydney, Australia

1361. Hà Vĩnh Cường, Falls Church, Virginia, USA

1362. Nguyễn Thị Thước, Sydney, Australia

1363. Thu Tâm Dumesnil, BC, Canada

1364. John Dumesnil, BC, Canada

1365. Nguyễn Tứ Quý, Calgary, Canada

1366. Bùi Công Trường, Sacramento, CA, USA

1367. Đinh Văn Cận, Doanh Nhân, Mississauga, Canada

1368. Huỳnh Thị Cúc , Doanh Nhân, Mississauga, Canada

1369. Đinh Nam An, Kỹ Sư, Mississauga, Canada

1370. Đinh Chí Linh, Kỹ Sư, Mississauga, Canada

1371. Nguyên Trung, Houston, Texas, USA

1372. David Lee Nguyen, Manitoba, Canada

1373. Hà Nguyên Bình - Chuyên viên địa ốc, Toronto, Ontario, Canada

1374. Nguyễn Luật - Buôn bán, New Orleans, LA, USA

1375. Trinh Nguyen - Tu sĩ, Manila - Philippines

1376. Nguyễn Ngọc Quang, Houston, Texas, USA

1377. Nguyễn Thị Trang, Houston, Texas, USA

1378. Nguyễn Huy Hùng - Kỹ sư Cơ điện tử, cựu học viên Trường Sỹ Quan Lục Quân 1, Hà Nội

1379. Nguyễn Văn Thắng, 10, Long Biên, Hà Nội

1380. Trần Anh Quân - Cử nhân IT, Sài Gòn

1381. Tô Lê Sơn - Kỹ sư, Sài Gòn

1382. Đào Lâm - Công dân tự do, Sài Gòn

1383. Nguyễn Huy Trường, Sài Gòn

1384. Lê Quang Huy - Công dân Việt Nam, Sài Gòn

1385. Lê Văn Lâm - Giáo viên, Đồng Nai

1386. Trần Đình Thanh Lam - Cựu nhà giáo, cựu nhà báo, Sài Gòn

1387. Nguyễn Tất Thành, Hà nội

1388. Nguyễn Thu Nguyệt - Giáo viên, Sài Gòn

1389. Huỳnh Văn Anh, Phan Rang, Ninh Thuận

1390. Bùi Minh Vũ - Nhân viên văn phòng, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương

1391. Lê Hoàng Tùng - Kỹ sư, Đảng viên ĐCS, Hà Nội

1392. Nguyễn Văn Đức - Lao động tự do, Nguyễn Kiệm, Sài Gòn

1393. Phạm Thông, Đông Anh, Hà Nội

1394. Lê Đình Thôi - Kỹ sư xây dựng, Thừa Thiên, Huế

1395. Lê Thiện Toàn - Kỹ sư, Thanh Hóa

1396. Trịnh Vũ Hoà Nghĩa, Hải Phòng

1397. Nguyễn Đức Phương - Facebooker Nguyen Phuong, Long An

1398. Nguyễn Văn Hiếu - Tài xế, Facebooker: Hongan Hongan, Đường 3 tháng 2, Quận 10, Sài Gòn

1399. Hoàng Anh, Sài Gòn

1400. Đỗ Văn Tiến, Shin-ohashi, koto-ku, Tokyo 135-0007, Japan

Admin gửi lúc 07:43, 02/03/2013 - mã số 80532

Việt Nam, từ Kiến nghị 72 đến Lời Tuyên bố Công dân Tự do

Nguồn tin AP được Washington Post dẫn lại hôm thứ Sáu nói rằng ý định của đảng Cộng sản Việt Nam là muốn đánh bóng tính hợp pháp đang tuột dốc của mình bằng cách yêu cầu quần chúng gợi ý sửa đổi Hiến pháp, nhưng điều mà họ nhận được là ba chuyện, một là những lời phê phán hiếm thấy về chế độ độc đảng, hai là một nhà báo mất việc trở thành một nhân vật được quần chúng yêu mến, và ba là một bài học về sức mạnh của Internet.

Làn sóng phê phán đã buộc lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đứng về thế thủ trước sức ép của quần chúng bất mãn trước nạn tham nhũng ở cấp thượng tầng và kinh tế lu mờ.

Góp ý đầu tiên về sửa đổi Hiến pháp là của 72 nhà trí thức, còn được gọi là Kiến nghị 72.

Ông Lê Hiếu Đằng, một trong 72 người ký Kiến nghị nói rằng nhiều người Việt Nam đã hy sinh để xây dựng chế độ hiện nay, do đó đi ngược lại các quyền của người dân là điều không thể chấp nhận sau khi máu đã đổ ra.

Tầm ảnh hưởng lan rộng của Kiến nghị 72 đã buộc lãnh đạo đảng Cộng sản phải phản ứng, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu đôi lúc gằn giọng và trịch thượng của ông Trọng trong buổi lên lớp tỉnh Phú Thọ đã gặp phản ứng của nhiều người, trong đó có giáo sư Tương Lai, và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Thế nhưng, phản ứng nổi cộm nhất là của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của tờ Gia đình và Xã hội, và trong vòng 24 tiếng, nhà báo đã bị đuổi việc.

Sau “Vài lời…” của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp sức cho đồng chí tổng bí thư của ông.

Câu chuyện chưa dừng ở đây. Cộng đồng mạng nhao nhao lên tiếng ủng hộ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bằng cách tung ra trên mạng “Lời Tuyên bố Công dân Tự do,” với hy vọng lời tuyên bố này trở thành “sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam.”

Tính đến 1 giờ sáng ngày 2 tháng 3, tuyên bố này đã nhận được 1.200 người tham gia ký tên; trong đó có những khuôn mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên, Mẹ Nấm, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế, Đinh Hữu Thoại, Bùi Chát… kể cả Huy Đức của “Bên Thắng Cuộc.”

Jonathan D. London, chuyên viên về Việt Nam tại trường đại học Hồng Kông nói:

“Lãnh đạo đảng đã mất quyền kiểm soát trong cuộc tranh luận. Dù muốn hay không, Việt Nam đang có tranh luận về Hiến pháp, thậm chí các đảng viên lão thành cũng nhập cuộc. Muốn đậy nắp lại vào thời điểm này không phải là chuyện dễ.”

Theo VoA Blog

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 06:00, 02/03/2013 - mã số 80526

Có cần đưa lên petitiononline.com hoặc Change.org để lấy sự ủng hộ của quốc tế ?

TM1111 gửi lúc 05:41, 02/03/2013 - mã số 80524
visitor viết:
Trích dẫn:
2. We support political pluralism and multi-parties participation. We support the just and legal competition for liberty, democracy, and peace, progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify their manipulation and imposing their totalitarian regime on the country.

2. We support political pluralism and multi-party system. We support a sound competition among parties for liberty, democracy, peace and progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify imposing their totalitarianism on the country.

Chú ý: Không có tính từ 'totalitarian' trong từ điển http://www.merriam-webster.com

Có đấy bác ạ.

Webster: từ này được dùng từ năm 1926.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/totalitarian?show=0&t=1362177312

1to·tal·i·tar·i·an adjective \(ˌ)tō-ˌta-lə-ˈter-ē-ən\
Definition of TOTALITARIAN
1a : of or relating to centralized control by an autocratic leader or hierarchy : authoritarian, dictatorial; especially : despotic b : of or relating to a political regime based on subordination of the individual to the state and strict control of all aspects of the life and productive capacity of the nation especially by coercive measures (as censorship and terrorism)
2a : advocating or characteristic of totalitarianism b : completely regulated by the state especially as an aid to national mobilization in an emergency c : exercising autocratic powers
See totalitarian defined for English-language learners »
See totalitarian defined for kids »
Origin of TOTALITARIAN
Italian totalitario, from totalità totality
First Known Use: 1926

Cambridge:

totalitarian
/toʊˌtæl·əˈteər·i·ən/ adj [not gradable]

Definition

› world history of or relating to a government that has almost complete control over the lives of its citizens and does not permit political opposition

Hồ Gươm gửi lúc 05:14, 02/03/2013 - mã số 80523

Danh sách những người ký tên:

1001. Nguyễn Đắc Kiên - Nhà báo, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

1002. Phan Thị Lan Phương - Biên kịch tự do, Facebooker Đốp Catherine, Sài Gòn

1003. Phạm Việt Cường - Phiên dịch, Đông Anh - Hà Nội

1004. Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giáo viên, Đông Anh - Hà Nội

1005. Phan Đắc Linh, Facebook Linh Phan, Thủ Đức, Sài Gòn

1006. Ngô Đắc Lợi - Nhạc sĩ, Cần Thơ

1007. Lê Thị Hoàng Lan - Nội trợ, Cần Thơ

1008. Tăng Nhường, Đà Nẵng

1009. Phạm Anh Hào, Nha Trang

1010. Trần Đình Lâm - Kỹ sư tin học, Đà Lạt

1011. Lê Đình Lân, Bình Thạnh, Sài Gòn

1012. Phan Văn Tráng - Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn

1013. Nguyễn Ngọc Sơn, Vũng Tàu

1014. Lưu Thị Dân, Bình Thạnh, Sài Gòn

1015. Trần Xuân Quang, Nghệ An

1016. Đặng Minh, Đà Nẵng

1017. Trương Bá Thụy - Dược sĩ, Sài Gòn

1018. Nguyễn Việt Triều - Kiến Trúc Sư - Facebook Nguyễn Việt Triều-Vnarc, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

1019. Ngô Chí Thành - Nhân viên văn phòng, TP. Cần Thơ

1020. Hoàng Thanh Huy - Sinh viên, Sài Gòn

1021. Vu Khanh Vy, Bangkok, Thai Lan

1022. Nguyễn Thị Thảo An - Nhà văn, Atlanta, GA , USA

1023. Mai Từ Nguyên, Moscow, Russia

1024. Nguyen Thuy Hien, Singapore

1025. Nguyễn Xuân Tien Kỹ sư, Klybeckstrasse 247, 4057 Basel, Switzerland

1026. Nguyễn Ngoan - Kỹ sư, Lausanne, Thuỵ Sĩ

1027. Nguyễn Huyền Trang - Thạc sỹ, Sachsen, CHLB Đức

1028. Trần Văn Thuận - CNC Programmierer, Karolingerstr. 32, 82205 Gilching, Germany

1029. Nguyen Anhvu Kỹ sư, St. Louis, Missouri, USA

1030. Nguyễn Phụng - Nội trợ, Ireland

1031. Phạm Nghĩa - Thợ điện, Ireland

1032. Nguyễn Tiến, Toronto, Ontario, Canada

1033. Phạm Thanh - Hưu trí, Florida, USA

1034. Barbara Le Nguyen - Sinh vien Harvard Cambridge, Ma, USA

1035. Ha Chương - Hưu trí, Sydney Australia

1036. Hieu Tran, Medford MA, USA

1037. Hồ Văn Anh, Austin, Texas 78727, USA

1038. Don Hồ, West Valley City, Utah 84120, USA

1039. Chirstina Le, Toronto, Ontario, Canada

1040. Tony Le, Toronto, Ontario, Canada

1041. Nguyễn Jung, Saarland, Germany

1042. Nguyễn Thị Hương, Y tá, Philadelphia, PA, USA

1043. Nguyễn Minh Khánh - Nghiên cứu, Ohio, USA

1044. Vương Kim Thanh, Wooster, Ohio, USA

1045. Bùi Văn Hoan, Seattle ,WA USA.

1046. Trần Thiên Phú, South Carolina, Hoa Kỳ

1047. Soan Phi, Houston, Texas, USA

1048. TRẦN THIÊN PHÚ, SOUTH CAROLINA, HOA KỲ.

1049. Nguyễn minh Tâm - Nội trợ Leipzig, CHLB Đức

1050. Trịnh Sơn Lương - Kỹ sư, California, USA

1051. Nguyen Lan Anh, Minneapolis, MN, USA

1052. Vương Kiệt, North Carolina, USA

1053. Trí Lê, Houston, Texas, USA

1054. Louis Lê, Houston, Texas, USA

1055. Lộc Lê, Houston, Texas, USA

1056. MaiPhuong Nguyen, Houston, Texas, USA

1057. Tien Luu, Toronto, Canada

1058. Trương Văn Khiêm, Frankfurt, Cộng hòa liên bang Đức

1059. Cung Khuê - Kỹ sư tin học, Washington DC, USAUSA

1060. Nguyễn Vĩnh Tân - Kỹ sư Oil & Gas, Houston Texas, USA

1061. Huỳnh Quang, Houston, Texas, USA

1062. Ken Nguyen (AK 8 khỏe) - Nhà thầu khoán sàn gỗ, .San Jose; CA, USA

1063. Phạm Thị NếtNết - Nội trợ, Le Compte Pl. San Jose; CA 95122 USA

1064. Nguyễn Thuỳ Yên - Student, Le Compte Pl. San Jose; CA 95122 USA

1065. Nguyễn Trung Kiên - Student, Le Compte Pl. San Jose; CA 95122 USA

1066. Nguyễn Trung Thông - Student, Le Compte Pl. San Jose; CA 95122 USA

1067. Nguyễn Mậu Phụng, Montreal, Canada

1068. Bảo Giang - Blogger, Australia

1069. Dang Van Dinh, Boynton Beach, Florida, USA

1070. Hải Tạ. Ontario, Canada

1071. Đoàn Hữu Tú - Kỹ sư Điện, San Diego, CA, USA

1072. Dan Tran - Kỹ sư, Austin, Texas USA

1073. Kevin Vu, Teacher, Elk Grove, CA, USA

1074. Hoang Ly Nguyen, Lodenfrey München, Germany

1075. Trương Thanh Đạm - Giáo sư, Hà Lan, Liên Âu

1076. Nguyễn Quốc Việt, Boston, Massachusett, USA

1077. Trần Ngọc Thủy - Kỹ sư Xây Dựng, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1078. Lê Minh Tá - Đ/c Bãi cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

1079. Nguyễn Thanh Trung - Kỹ sư CNTT, Thanh Trì, Hà Nội

1080. Nguyễn Tân Xuân, Bà Rịa, Vũng Tàu

1081. Nguyễn Hữu Nhiên, Kp7 P Bình Trị Đông Q Bình Tân, Sài Gòn

1082. Minh Châu, Thủ Đức, Sài Gòn

1083. Trần Đức Thắng - Kỹ sư điện toán, Ngõ 20, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

1084. Phạm Văn khoa, tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

1085. Nguyễn Đăng Nam - Lập trình viên, Facebook: comeacoder, Hải Bối - Đông Anh, Hà Nội

1086. Trần Công Minh - Sinh viên, Hà Nội

1087. Vũ Văn Cương - Kỹ sư điện, Hà Nội

1088. Nguyễn Ngọc Thắng - Sinh viên, Facebook: Thang NguyenNgoc, Hà Nội

1089. Võ Toàn Quyền - Xây dựng, Ninh Thuận

1090. Nguyễn Hữu Điền, Hà Nội

1091. Tô Oanh - Giáo viên đã nghỉ hưu, ngõ 190/56, Nguyễn Công Hãng, TP Bắc Giang

1092. Hồ Văn Nghĩa - Công nhân đã nghỉ hưu, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1093. Nguyễn Thu Lan - Doanh nhân, Hà Nội

1094. Lê Châu, Huế

1095. Nguyễn Xuân Kim, Vinh, Nghệ An

1096. Đặng Thanh Huyền - Facebook: Huyen Dt, Quảng Nam

1097. Khương Ngọc Phúc - Hoạ sĩ, Facebook Khương Ngọc Phúc, Sài Gòn

1098. Vũ Thị Thùy Linh - Sinh viên, Hải Dương

1099. Hoàng Nguyên - Kỹ sư xây dựng, Quảng Ngãi

1100. Trần Mạnh Hảo - Cử nhân kinh tế, PV báo VNT, Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình

1101. Võ Văn Tạo - Nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa

1102. Nguyễn Minh Cần - Nhà báo, Moscow, Nga

1103. Đổ Quý Toàn, giáo sư Tài chánh học và viết báo (Ngô Nhân Dụng), công dân Việt Nam và Canada, cư ngụ tại California, Hoa Kỳ

1104. Đặng Thị Thanh Chi, Ontario, Canada

1105. Lê Mạnh Hùng - Thạc sĩ, Fountain valley, California 92708, USA

1106. Nguyễn Thị Kim Thủy - Dân oan, Mỹ Tho

1107. Huỳnh Ngọc Cang, Dân oan, Long An

1108. Lê Anh Hiếu, Mỹ Tho

1109. Nguyễn Thị Ngọc Dung - Lập trình viên, Hà Nội

1110. Đặng Xuân Thắng, Sài Gòn

1111. Nguyễn Văn Hùng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

1112. Nguyễn Tấn Lộc, Sài Gòn

1113. Nguyễn Đình Quang - Cử nhân, Gò Vấp, Sài Gòn

1114. Vinh Nguyễn - Kiến trúc sư, Hà Nội

1115. Vũ Thị Thu Trang - Doanh nhân, Hải Phòng

1116. Nguyễn Thái Minh, Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

1117. Facebooker Đinh Minh Phương, An Giang

1118. Nguyễn Tiến Lực - Hội viên nông dân, Hà Nội

1119. Lã Đình Mai - Nguyên giáo viên tiếng Anh và văn, Sài Gòn

1120. Nguyễn Tâm Thiện - bút danh biếm hoạ Kỳ Văn Cục, Strasbourg, Pháp

1121. Vũ Trực - Kỹ Sư Điện Toán, Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước, Washington, USA

1122. Mai Le Weyland, Freiburg Badenwürtemberg, CHLB Đức

1123. Trần Út, Seattle, WA, USA

1124. Nguyễn Quang Trường, Kolding, Danmark

1125. Nguyễn Nữ Như-Nghĩa, Hôi Phụ Nữ Cờ Vàng New England, Boston, Massachusetts USA

1126. Huỳnh T. Đại, Tampa, Florida, USA

1127. Trần Thiên Hương, In der Rehbach 22, 65396 Walluf, Germany

1128. Jennifer Nguyễn - Sr HR Consultant. Chicago, USA

1129. Lang Le - Engineer, Augusta, Georgia 30907, USA

1130. Lê Mai, Melbourne, Australia

1131. Hoàng Anh Tuấn, Audistadt, Germany

1132. Hoàng Quang Minh, Regensburg, Germany

1133. Hoàng Minh Quang, Ingolstadt, Germany

1134. Nguyễn Quốc Bảo - MD, Brussels, Belgium

1135. Phạm Đình Lộc - Environmental Health, Washington, D.C. USA

1136. Lý Khương, Facebooker, Sydney, Australia

1137. Lương Thanh-Huế - về hưu, Sydney, Australia

1138. Lương Văn Phước - Blogger, Massachusetts, USA

1139. Danny Nguyễn - Kỹ sư điện toán, New York City, USA

1140. Võ Thùy Dung -Y tá, 831 Le Compte Pl. San Jose; CA 95122; USA

1141. Võ Hoài Phương - Học sinh, 831 Le Compte Pl. San Jose; CA 95122; USA

1142. Anh Phan - Sinh viên, Michigan, USA

1143. Vũ Như Quỳnh, Ovila Bergeron, Magog, Quebec, Canada

1144. Quốc Việt - Thành viên 8406, San Jose, California, USA

1145. Nguyễn Long - Thương gia, Toronto, Canada

1146. Nguyễn Huệ, San Jose, CA, USA

1147. Nguyễn Văn Kiên, Mainz, CHLB Đức

1148. Kevin Ly, Frankfurt CHLB Đức

1149. Simon Ly, Frankfurt CHLB Đức

1150. Sandy Chau, Frankfurt CHLB Đức

1151. Michael Chau, Frankfurt CHLB Đức

1152. Quoc Minh Chau, Frankfurt CHLB Đức

1153. Nguyen Thi Phuong Loan Chau, Frankfurt CHLB Đức

1154. Lam Chieu Di, Frankfurt CHLB Đức

1155. Ly Nguyen Thi Phuong Trang, Frankfurt CHLB Đức

1156. Lam Shy Yang, Frankfurt CHLB Đức

1157. John Nguyen, Old Bridge, NJ 08857, USA

1158. Vũ Thị Bích, Paris, Pháp

1159. Hoàng Minh Phú - Jimmy Hoang, North Hanover st. Lebanon -PA, USA

1160. Trần Mai Huy, Grand Rapids, Michigan, USA

1161. Phạm Thanh Lâm - Kỹ sư, Rosenlyparken 147, Copenhagen, Denmark

1162. Ngô V. Thành, San Jose, CA, USA

1163. Hoàng Thân Thiệt, Michigan, USA

1164. Hoàng Đức Vương - Nhân viên 1 Cty dầu khí, Sài Gòn

1165. Nguyễn Trọng Kiên - Doanh nhân, Hà Nội

1166. Bùi Mạnh Tường - Kỹ sư, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

1167. Lê Minh Hoàng, Sài Gòn

1168. Nguyễn Hải Truyền, Nha Trang

1169. Trần Thế Sự, Sài Gòn

1170. Nguyen Phuc Thanh, dịch giả, Điện Biên Phủ, Q.10, Sài Gòn

1171. Nguyễn Thị Đang Thanh, Sài Gòn

1172. Hoàng Duy Khôi, Hải Phòng

1173. Phạm Duy Hiển - bút danh Phạm Nguyên Trường, Vũng Tàu

1174. Phạm Hải Quỳ - Học sinh Sài Gòn, Chiến Thắng, P.9, Q.Phú Nhuận, Sài Gòn

1175. Trần Văn Khoản - Cựu chiến binh, Vũng Tàu

1176. Phạm Trần Quân, Account Executive, Chiến Thắng, P.9, Q.Phú Nhuận, Sài Gòn.

1177. Nguyễn Lê Vương, Cử Nhân, Sài Gòn

1178. Phạm T. Nhật-Lệ - Thạc sỹ kinh tế, Florida, USA1179. Bryant Tran, Boston, MA, USA

1179. Nguyễn Chánh Trung - Cựu Sinh Viên ĐH Khoa Học SG, San Diego, CA, USA

1180. Đoàn Hùng Văn, Springfield, Virginia, USA

1181. Nguyễn Hùng Anh, Montreal, Canada

1182. Kevin Nguyen-Teacher, Toronto, Canada1184. Nguyễn Thái Hòa, Houston, TX 77061, USA

1183. Nguyễn Long - Thương gia, Toronto, Canada

1184. Nguyễn Thị Thủy - Nhân viên, Hà Nội

1185. Trần Đình Dũng - Nhân viên bưu điện, Sài Gòn

1186. Chắng Quốc Hồng - Nhân viên xuất nhập khẩu, Sàigòn

1187. Chu Trọng Thu, cựu chiến binh, cựu GVĐHSP;

1188. Phạm Hùng, Sài Gòn

1189. Vũ Thị Phương Anh - công dân Việt Nam, Sài Gòn

1190. Hoàng Minh Tuấn, Sài Gòn

1191. Huỳnh Thanh Phi - Sv Ngoại ngữ tại Sài Gòn, Nguyên quán: Nha Trang, Khánh Hòa.

1192. Trịnh Lăng Phương, Đà Lạt

1193. Lã Đình Mai, Cựu giáo viên tại Di Linh, Q.Bình Thạnh, Sài Gòn

1194. Phạm Minh Toàn - Thầy giáo, Pham văn Chiêu F.13 Gò Vấp

1195. Cao Văn Phếng - Công nhân viên, Sài Gòn

1196. Nguyễn An Liên - Công nhân, Đà Nẵng.

1197. Hoàng Đình Quý, Xuân sơn - Đồ Lương, Nghệ An

1198. Hồ Đình Tài - Thực tập sinh, Kazo shi, Saitama ken, Japan. Nguyên quán Gia Lộc, Hải Dương

1199. Nguyễn Chính Nghĩa, Đồng Nai

1200. Nguyễn Thảo Chi - Sinh viên, Sài Gòn

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 03:35, 02/03/2013 - mã số 80521
Trích dẫn:
2. We support political pluralism and multi-parties participation. We support the just and legal competition for liberty, democracy, and peace, progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify their manipulation and imposing their totalitarian regime on the country.

2. We support political pluralism and multi-party system. We support a sound competition among parties for liberty, democracy, peace and progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify imposing their totalitarianism on the country.

Chú ý: Không có tính từ 'totalitarian' trong từ điển http://www.merriam-webster.com

Admin gửi lúc 01:36, 02/03/2013 - mã số 80512

Có bác nào dịch giúp sang tiếng Trung được nữa thì tốt quá, để giới thiệu cho các bạn Trung Quốc về phong trào dân chủ ở VN, và để các bạn ấy biết trí thức và thanh niên Việt Nam không khoanh tay ngồi yên...

Tran Thi Ngự gửi lúc 22:01, 01/03/2013 - mã số 80490
Hồ Gươm viết:
Mẹ Nấm:

1000 rồi!

Để độc giả có thể dễ dàng theo dõi tin tức về con số những người đã ký tên, tìm tên mình hay tên người quen xem đã có trong danh sách chưa thì tên cần được xếp theo thứ tự ABC (cứ tưởng tượng phải đọc hết cả ngàn cái tên để tìm ra tên mình).

Việc xếp tên theo thứ tự abc (theo họ) có thể làm rất dễ dàng với Microsoft Excel (một phần của Microsoft Office). Người phụ trách cứ việc điền tên nhửng người mới ký tên vào danh sách không cần theo thứ tự abc (nhưng chức vụ, danh hiệu, nghề nghiện địa chỉ phải theo sau tên họ). Trước khi công bố danh sách thì dùng function "sort" để xếp tất cả tên trong danh sách theo tứ tự abc của (tên) họ (chỉ tốn khoãng 10 giây).

Tôi dự đoán sẽ có rất nhiều người ký tên vào danh sánh lần này. Để cho việc công bố danh sách được thuận lợi thì nên lập nhiều danh sách tiếp theo nhau (mỗi danh sách có 500 tên hay 1000 v.v.)và dùng một trang của microsoft excel (sheet) cho mỗi danh sách. Như vậy, việc dò tìm tên trên danh sách sẽ rất mau chóng và thuận tiện và cũng giúp cho người tổ chức viêc ký tên quản lý dễ dàng công việc của mình.

Nếu sau này muốn thống kê xem có bao nhiêu người ký tên ỡ những nơi nào trên thế giới thì nên lập riêng một column để ghi nơi cư trú của người ký tên (thí dụ: VN, Mỹ, Pháp), hay Saigon, Hanoi, Đà Nẵng. Những người tổ chức có thể cần những thống kê này để tìm hiểu thành phần nhửng người đã ký tên mà có thế hoạch vận đông thích hợp. Sau đây là một thí dụ:

Trên đây một góp ý nhỏ về vấn đề kỹ thuật tổ chức và điều hành. Vì tôi không dùng facebook nên nếu bác Hồ Guơm có điều kiện thì xin vui lòng nhắn lại với Blogger Mẹ Nấm. Cám ơn bác trước.

Hồ Gươm gửi lúc 21:34, 01/03/2013 - mã số 80485
oldmovie 13 viết:
Câu "sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên" làm mất một chữ ký của chính anh Kiên.

Đã sửa lại câu đó rồi bác oldmovie 13

Mẹ Nấm: Theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:

"... Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này... "

Nhóm khởi xướng "Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu cũ:

"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố.."

thành như sau:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

*

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Hồ Gươm gửi lúc 20:33, 01/03/2013 - mã số 80476

Danh sách những người ký tên (tiếp theo):

854. Dr Nguyễn Thị Lan – Blogger, California, USA
855. Long Nguyen, Fountain Valley, CA92708, USA
856. Anthony Nguyễn Đức Duy, Vermont, Australia
857. Phan Ngọc Huề, San Jose, California, USA
858. Ký giả Hùng Sơn, San Jose, California, USA
859. Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Khải – Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Roma, Italy
860. Họa sỹ Chiêu Anh Hải, Cựu TNXP Chiến trường Tây Nam 1979, Facebook Ruoi Trau, Sài Gòn
861. Raymond C Vu, Melbourne, Australia
862. Đỗ Chiến Thắng, Hà Nội
863. Bửu Nguyễn, Darwin, Australia
864. Nga Phạm, Darwin, Australia
865. Mai Văn Hải, Quận 7, Sài Gòn
866. Hung Nguyen, Fort Mill, South Carolina, USA
867. Minh Tran Tracy Nguyen, Fort Mill, South Carolina, USA
868. Michelle Tran, Fort Mill, South Carolina, USA
869. Kevin Tran, Fort Mill, South Carolina, USA
870. Bryan Tran, Fort Mill, South Carolina, USA
871. Kỹ sư Phạm Văn Tiến, Hải Phòng
872. Phạm Tuấn, California, USA
873. Ngô Quang Khải, xã Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định
874. Nguyễn Văn Dương, Hà Nội
875. Nguyễn Văn Triển, Escondido, California 92025, USA
876. Trần Đạt, San Jose, USA
877. Trần Phong Vũ, California , USA
878. Trần Thị Phước, California, USA
879. Lê Thị Bé Tư, Hồng Ngự, Đồng Tháp
880. Nguyễn Ngọc Hưng, Nam Định
881. Phạm Thị Ngọc Tuyền, Cần Thơ
882. Cuong Nguyen, Santana CA 92703, USA
883. Trieu Ca, Perth, Australia
884. Nguyễn Thế Hùng, Brisbane, Queensland, Australia
885. Nhà văn Nguyễn Nguyên An, Huế
886. Trần Côn Giang, Minnesota, USA
887. Vũ Trần, Kế toán, Nam Định
888. Lý Quốc Tuấn, Franfurt, Germany
889. Nguyễn Xuân Thông, San Diego, California, USA
890. Đinh Thị Việt Nữ, San Diego, California, USA
891. Nguyễn Thị Xuân Khang, San Diego, California, USA
892. Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thiều, Thái Lan
893. Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Nội
894. Trần Văn Thường, Bà Rịa, Vũng Tàu
895. Nguyễn Văn Trí, Oceanside, California, USA
896. Ngô Điều, Cựu đảng viên, Hà Nội
897. Trần Thiên Bình, Sài Gòn
898. Lê Sinh Mẫn, Facebook Lê Sinh Mẫn, Sài Gòn
899. Facebooker Huỳnh Quốc Huy, Aarhus, Đan Mạch
900. Lê Văn Chương, Cần Thơ

901. Trần Xuân Tự, Cán bộ Hội nông dân xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
902. Nguyễn Văn Thọ, nguyên thôn trưởng Kỳ Anh, Hà Tĩnh
903. Đào Văn Thông, Hà Nội
904. Nguyễn Mai Hương, Hà Nội
905. Vũ Thúy Lan, Facebook ThuyLan Vu, Canberra, Australia
906. Trần Quang, San Diego, California, USA
907. Đặng Thế Hải, Hà Nội
908. Họa sĩ Phùng Chí Kiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
909. Trần Kim Long, Elk Grove, California, USA
910. Trần Đức Tường, Irvine, California, USA
911. Phạm Thanh Hiền, Biên Hòa, Đồng Nai
912. Lê Hùng Dũng, Na Belidle 17 Praha 5, Cộng hòa Séc
913. Kỹ sư Vũ Ngọc Anh, Hà Nội
914. Thuy Nguyen, Westminster, California, USA
915. Lê Thị Thanh Ngọc, Tân Phú, Quận 7, Sài Gòn
916. Võ Tấn, Tân Sơn, Ninh Thuận
917. Nguyễn Anh Việt, Lafayette, Los Angeles, USA
918. Nguyễn Tammy, Lafayette, Los Angeles, USA
919. Nguyễn Quang Hà, Lafayette, Los Angeles, USA
920. Lê Thị Xuân Chi, Lafayette, Los Angeles, USA
921. Nguyễn Mỹ Linh, Lafayette, Los Angeles, USA
922. Nguyễn Mỹ An, Lafayette, Los Angeles, USA
923. Nguyễn Mỹ Tiên, Lafayette, Los Angeles, USA
924. Nguyễn Thiên Kim, Lafayette, Los Angeles, USA
925. Nguyễn Luân, Lafayette, Los Angeles, USA
926. Nguyễn Phú, Melbourne, Australia
927. Đặng Văn Lượng, Nam Định
928. Nguyễn Quốc Huy, Facebook Huy Nguyen, Sài Gòn
929. Linh mục Nguyễn Hùng Cường, Đài Loan
930. Nguyễn Thái An, Facebook Nguyễn Thái An, Sài Gòn
931. Kỹ sư Trần Đình Tuấn, Olso, Na Uy
932. Nhiếp ảnh gia Cao Xuân Vinh, Quận 11, Sài Gòn
933. Hồ Thị Hòa, Sài Gòn
934. Nguyễn Thị Ngân, Thanh Hóa
935. Blogger Việt Hoàng, Doanh nhân, Nga
936. Đỗ Vân Anh, Giáo viên, Hà Nội
937. Nguyễn Hoàng Vũ, Nghiên cứu viên Viện Vật lý Hà Nôi, Tây Hồ, Hà Nội
938. Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
939. Nghi Le Duc, Sinh viên trường Paris- Est, Paris, Pháp
940. Đoàn Thanh Tùng, Liege, Bỉ
941. Phạm Văn Hoàn, Sinh viên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
942. Sùng Hữu Anh Túc, Facebook Airies Mahalo, Lào Cai
943. Kỹ sư Trần Văn Thao, Sài Gòn
944. Đậu Văn Bảy, Bình Dương
945. Dang Nguyen, Orange County, California, USA
946. Kỹ sư Lưu Hà Sĩ Tâm, Quỳnh Phụ, Thái Bình
947. Hồ Trung Nguyễn, Brisbane, Australia
948. Rita Huynh, Fletcher St., Chicago, USA
949. Nguyễn Thiện Quang, Chuyên viên thiết kế nội thất, WA, USA
950. Stephen Nguyễn Thế Phan, Boxhill, Australia
951. Phạm Bảo Hoàng, San Bernardino, California, USA
952. Nguyễn Thanh Quang, Houston, Texas, USA
953. Nguyễn Như Ngọc Lâm, Gò Vấp, Sài Gòn
954. Camelias Tran, New South Wave, Australia
955. Nguyễn Thị Liên, Washington, USA
956. Tăng Khắc Tân, Port Coquitlam, BC, Canada
957. Trần Tuấn, Colorado, USA
958. Đặng Tuấn Kiệt, San Diego, California, USA
959. Bùi Thị Ngọc, Sài Gòn
960. Phạm Trung Dũng, Westminster, California, USA
961. Ngo Thanh, Richmond BC, Canada
962. Nguyễn Văn Hải, Paris, Pháp
963. Bùi Anh Tuấn, Hàng Vôi, Hà Nội
964. Sandy Vo, Vancouver, Canada
965. Vo Quan, Vancouver, Canada
966. Kỹ sư Phạm Tất Đồng, Phú Nhuận, Sài Gòn
967. Nguyễn Anh Tài, Sài Gòn
968. Nguyễn Thị Minh Tâm, Leipzig, Đức
969. Bùi Minh Vũ, Thuận An, Bình Dương
970. Nguyễn Huy Đức, Hương Khê, Hà Tĩnh
971. Hoàng Anh Vũ, Quận 3, Sài Gòn
972. Lê Trọng Kế, Gailes, Queensland, Australia
973. Lê Thị Lan, Gailes, Queensland, Australia
974. Nguyễn Anh Hùng, Hà Nội
975. Tony Nguyen, Milpitas, CA 95035, USA
976. Nguyễn Kim, Brusseles, Bỉ
977. Huỳnh Xuân Thiệp, Nhà giáo hưu trí, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
978. Facebooker Hà Hồng Sơn, Sài Gòn
979. Truong Tung-Son, San Jose, California, USA
980. Dr. Nguyễn Thị Lan, blogger, Anaheim, California, USA
981. Nguyễn Việt Đức, Antioch, California, USA
982. Đoàn Hòa, Jihlava, Cộng Hòa Czech
983. Lê Bá Thuần, Melbourne, Victoria, Australia
984. Minh Tiên Võ, Melbourne, Victoria, Australia
985. Nguyễn Viên, Nam Định
986. Kỹ sư Trần Anh Vương, Tuy Phước, Bình Định
987. Nguyễn Quang Nhàn, Đà Lạt
988. Trần Tuấn Tú, Giảng viên Khoa Môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Sài Gòn
989. Kiến trúc sư Võ Nguyên Thạch, Nhà Bè, Sài Gòn
990. Vũ Hoàng Tùng, Hamburg, Đức
991. Phạm Hữu Uyển, Praha 5, CH Czech
992. Kỹ sư Lê Trọng Kiên, Sài Gòn
993. Lưu Thị Hoàng Phượng, Nha Trang, Khánh Hòa
994. Đặng Tiến Dũng, Hordaland, Na Uy
995. Nguyễn Quang Ngọc, Hà Nội
996. Nguyễn Ngọc Tâm, Nghi Lộc, Nghệ An
997. Vinh Mai, Melbourne, Australia
998. Nguyễn Hồ Ái Thanh, Sài Gòn
999. Nguyễn Duy Thanh, Facebook Annie Thanh, Sài Gòn
1000. Bác sĩ Thạch Nguyễn, Trưởng khoa Tim mạch BV St Mary, Hobart, Indiana, Hoa Kỳ - GS thỉnh giảng ĐH Y khoa Nam Kinh, Trung Quốc - Giáo sư Danh dự Đại học Y Hà Nội.

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.

oldmovie 13 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:29, 01/03/2013 - mã số 80475

Câu "sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên" làm mất một chữ ký của chính anh Kiên.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:20, 01/03/2013 - mã số 80474
Admin viết:
Theo Mẹ Nấm, người kiểm phiếu thì hiện nay đã có 1000 người ký tên bản tuyên ngôn này, trong vòng chưa đến 48 tiếng. Thật là một con số đáng khích lệ. Mời độc giả Dân Luận tiếp tục tham gia bày tỏ chính kiến và sự ủng hộ của mình đối với bản tuyên bố này.

Sao không thấy tên em nhỉ? Đã gửi ngày hôm qua.

Mai Lê Weyland, chắc phải gửi thêm lần nữa?

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:14, 01/03/2013 - mã số 80471
VN2006A viết:
Gửi đồng bào và chiến sỹ DL bản tiếng Đức, đang lúc vội, không thể trau chuốt. Nhờ Maile, HG, NJ,...hay bất cứ ai ở Đức chỉnh sửa dùm!!!

Sáng mai may ra mới có thể tiếp tục đàm luận với đồng bào và chiến sỹ được.

<

Wow, em đã đọc nhanh bản dịch của anh.
Bravo, cho anh điểm 2+.

Admin gửi lúc 19:18, 01/03/2013 - mã số 80464

Theo Mẹ Nấm, người kiểm phiếu thì hiện nay đã có 1000 người ký tên bản tuyên ngôn này, trong vòng chưa đến 48 tiếng. Thật là một con số đáng khích lệ. Mời độc giả Dân Luận tiếp tục tham gia bày tỏ chính kiến và sự ủng hộ của mình đối với bản tuyên bố này.

Tâm Như gửi lúc 18:47, 01/03/2013 - mã số 80462

3:43am Thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013

Thưa các bác,

Chúng tôi đưa hai bản dịch Tiếng Pháp và Tiếng Đức lên trang chủ.

Những ý kiến đóng góp, nếu có, xin mời các bác tiếp tục.

Thân kính,

Thay mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

Tâm Như

Tâm Như gửi lúc 18:31, 01/03/2013 - mã số 80461

3:27am Thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013

Thân mến gửi bác VN2006A,

Cảm ơn bác VN2006A

Thân mến chúc bác Sáu một ngày làm việc an vui.

Thân mến,

Thay mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

Tâm Như

VN2006A gửi lúc 02:18, 03/03/2013 - mã số 80460

Gửi đồng bào và chiến sỹ DL bản tiếng Đức, đang lúc vội, không thể trau chuốt. Nhờ Maile, HG, NJ,...hay bất cứ ai ở Đức chỉnh sửa dùm!!!

Sáng mai may ra mới có thể tiếp tục đàm luận với đồng bào và chiến sỹ được.

Wir, die diese Petition initialisiert haben, um dem journalist Nguyen Dac Kien Beistand und Unterstützung zu leisten, möchten alle vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, mit uns gemeinsam und feierlich folgende Erklärung abzugeben:

1. Wir wollen nicht nur den Artikel 4 aus der derzeitigen Verfassung entfernen, sondern auch eine konstitutionelle Konferenz einberufen, um eine neue Verfassung zu entwerfen, die die Willen aller vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger respektieren und nicht nur die Willen der Kommunistischen Partei Vietnam (KPV).

2. Wir wollen den politischen Pluralismus. Wir wollen ein Mehrparteiensystem, in dem alle politischen Parteien legal, rechtlich gesichert miteinander um die Gunst der vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger konkurrieren, für Freiheit, Frieden, Demokratie und Fortschritt. Keine Partei hat das Recht oder sonstigen Grund, dem vietnamesischen Volk eine totalitäre Herrschaft aufzuzwingen oder zu rechtfertigen.

3. Wir wollen nicht nur eine Gewaltenteilung auf der staatlichen Ebene, sondern auch auf der vertikalen Ebene, indem der kommunalen Verwaltung mehr Autonomie eingeräumt wird. Wir wollen gesunde und effektive kommunale Verwaltung. Wir wollen staatliche Konzerne und Organisationen abschaffen, die korrupt sind, nationale Ressourcen verschwenden und unwirtschaftlich arbeiten, und damit das Vertrauen, die Entschlossenheit, die Solidarität unserer Bürgerinnen und Bürger zerstören.

4. Wir wollen die Entpolitisierung der Armee. Die Armee hat die Aufgabe, unser Volk zu schützen, unser Land, unsere Grenze, unsere Gebiete, unsere territoriale Integrität zu verteidigen und nicht einer politischen Partei zu dienen.

5. Wir bekräftigen, dass wir und jeder vietnamesische Bürger das Recht auf solche Forderungen haben. Wir bekräftigen, dass wir das Recht haben, die grundlegenden Menschenrechte wie Redenfreiheit, Gedankenfreiheit auszuüben. Diese Rechte wird jedem menschlichen Wesen nach seiner Geburt von der Natur verliehen und vom vietnamesischen Volk anerkannt und respektiert. Nicht die KPV hat uns diese Rechte gegeben, deshalb hat sie auch nicht das Recht, uns solche Rechte zu verweigern oder gar zu verurteilen. Wir betrachten solche Verweigerung als Verletzung unserer Grundrechte, und verurteilen diejenigen, die gegen solche Rechte sind, als Reaktionäre gegen Interessen unseres Volkes und den gesellschaftlichen Fortschritt.

Hồ Gươm gửi lúc 17:46, 01/03/2013 - mã số 80458

Mẹ Nấm:

1000 rồi!

Rất vinh dự khi người thứ 1000 là: BS Thạch Nguyễn, Khoa Tim Mạch học can thiệp, GS thỉnh giảng ĐH Y khoa Nam Kinh, Trung Quốc - Giáo sư Danh dự Đại học Y Hà Nội.

FB Mẹ Nấm

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 11:38, 01/03/2013 - mã số 80435

CHo đến thời điểm này, trên blog Mẹ Nấm có 700 người ký tên tuyên bố

http://menam0.blogspot.com/

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 07:33, 01/03/2013 - mã số 80424
Admin viết:
Cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình trong việc chuyển ngữ theo lời kêu gọi của Dân Luận. Tôi nghĩ rằng chúng ta bàn về cách dùng từ sao cho hay, cho đúng là để nâng cao trình độ của nhau thôi, chứ bản chuyển ngữ bác Phiên Ngung làm lần đầu nghe đã hợp tai lắm rồi :D

Đồng ý với Admin.

Nhân đây cũng xin cảm ơn bác Phiên Ngung. Và cũng để giúp nhau học hỏi thêm cách dịch sang tiếng Anh, tôi xin góp 1 vài ý kiến:

1. Dùng rescind thay cho repeal: rescind là từ chuyên môn

2. Tuyên bố 2 có thể dịch "We support pluralism & multi-party political system. We support the just & legal competition between parties to acquire liberty, democracy, peace, and social progression for Vietnamese people. No party will be allowed to manipulate and impose their totalitarian regime on the country under any circumstances."

3. Thay thế Army bằng armed forces hay là VPA (Vietnamese People's Army) vì như vậy mới gồm đủ các lực lượng quân đội (includes all the military branches)

4. Câu "quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có..." có thể dịch là "These are our inherent natural rights, which are recognized & respected by Vietnamese people"

5. Câu " These rights aren’t given by the Vietnamese communist party therefore the communist party doesn’t have the right to deny or to make any judgement of their meanings. Therefore we consider any judgment aiming at us is a violation of our rights." có thể thay thế câu cuối bằng "Any attempt to do so is a violation of our rights"

Một lần nữa xin cảm ơn bác Phiên Ngung cho bản dịch này.

Tâm Như gửi lúc 04:31, 01/03/2013 - mã số 80416

http://www.youtube.com/watch?v=d3O75WbWkKg

1:02am Thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2013

Thưa các bác,

"Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ." Câu nói của người xưa thật dung dị nhưng đầy tình mến. Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đang nhìn thấy tâm tình này trên trang Dân Luận, đặc biệt trong chủ đề "Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do."

Chúng tôi cảm ơn nhiệt tình của tất cả qúy thành viên, quý độc giả đã, đang, sẽ đóng góp cho các bản dịch. Riêng hơn, chúng tôi cảm ơn bác Phiên Ngung, bác Visiteur đã dịch "Lời Tuyên Bố của Các Công Dân Tự Do" sang Anh Ngữ và Pháp Ngữ.

Chúng tôi biết bác VN2006A, bác MaiLe, bác Nguyễn Jung, bác Lỗ Trí Thâm...v.v.., là những thành viên am tường Đức Ngữ. Ước mong các bác dành thời gian chuyển "Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do" sang Đức Ngữ, để tinh thần Công Dân Tự Do được quảng bá mạnh mẽ hơn.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả các bác.

Kính chúc các bác Thân Tâm Thường An Lạc.

Thân kính,

Thay Mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

Tâm Như

Admin gửi lúc 04:24, 01/03/2013 - mã số 80415

Cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình trong việc chuyển ngữ theo lời kêu gọi của Dân Luận. Tôi nghĩ rằng chúng ta bàn về cách dùng từ sao cho hay, cho đúng là để nâng cao trình độ của nhau thôi, chứ bản chuyển ngữ bác Phiên Ngung làm lần đầu nghe đã hợp tai lắm rồi :D Nói gì thì nói, ngôn ngữ có bao nhiêu cách biểu đạt, bao nhiêu "phiên bản" khác nhau, nhất là với tiếng Anh. Không thể nói cách này chính xác hơn cách kia được, vì tùy vào vùng miền, vào Anh Ấn, Anh Sing hay Anh Úc, Anh Mỹ mà cách dùng có khác nhau. Cứ phiên phiến đi cũng được, sai một chút cũng không sao, miễn người đọc không hiểu sai cái ý của văn bản là được :D

PS: Tiếng Anh của tôi thực ra rất kém, tiếng Việt còn kém nữa là :D Không dám nhận hai chữ chuyên gia của bác VN2006A :D

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Mọi nền dân chủ đều dựa trên định đề rằng quyền lực là thứ cực kỳ nguy hiểm, và vì thế người ta tìm mọi cách ngăn không cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nắm giữ quá nhiều quyền lực trong thời gian quá dài.

— Aldous Huxley

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên380 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?